Kūrybinė rezidencija/Creative residency

KVIEČIAME įvairių krypčių menininkus, kuratorius, rašytojus, tyrėjus ir/ar atlikėjus praleisti savaitę Šimonių girioje ir bendrai sukurti Miško festivalio renginį rezidencijos pabaigoje (rugpjūčio 12d.) Šių metų festivalio tema: ATOKVĖPIS.

YPATINGAI laukiame ir kviečiame į stovyklą aplikuoti 🇺🇦 Ukrainos menininkus 

REZIDENCIJOS PROGRAMOJE – bendruomeniškas gyvenimas kaime, vietogarsių klausymasis, miško maudynės, meno terapija, gamtinių buveinių pažinimo žygis ir kt.

BUITIS: nakvynė palapinėse (ar kitokiuose savarankiškai įkurtuose būstuose) XIX a. sodyboje/ maistas ant ugnies/ šaltinio vanduo/ dūminė pirtis/ maudynės Šventosios upėje/ kompostinis tualetas/ malkos/ dalgis/ super lėtas internetas/ vabalai/ dilgynės ir kiti iššūkiai.

SĄLYGOS KŪRYBAI: miškas, upė, pievos, seni sodybos ūkiniai pastatai, padargai. Sodyba įsikūrusi atokioje vietovėje, Šimonių girios miškų masyvo viduryje; netoliese yra dar keletas negyvenamų ir gyvenamų senų sodybų, medinė bažnyčia, kapinės. Pagal galimybes ir išankstinį susitarimą stengsimės suteikti būtinas priemones kūrybinei išraiškai ir bendram tikslui – Miško festivalio renginiui sukurti. Stovyklą dalinsitės su jaunais kino kūrėjais ir rašytojais, gyvenančiais savo ritmu.

JUMS tai – naujų potyrių, poilsio, išraiškos ir/ar bendradarbiavimo galimybė, o mums – tebesitęsiantis eksperimentavimas su festivalio formatu ir bendros kūrybos ribomis.

PARAIŠKOS ANKETA + daugiau informacijos:

DAUGIAU info: tel.: +37066252294, el.paštu: miskofestivalis@gmail.com

PROGRAMOS SVEČIAI/ dirbtuvių vedėjai:

Lina Paškevičiūtė (buveiniavimas ir pėdsekystė),
Audrius Šimkūnas (vietogarsiai),
Monika Tekutiene (meno terapija)
Mila Monk (miško maudynės),
ir kiti.

Rezidenciją dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė

(Description in English)

WE INVITE artists, curators, writers, researchers and/or performers from various disciplines to spend a week in the Šimonių Forest and together create the final Forest Festival event at the end of the residency (August 12). This year the festival theme is RESPITE.

WE EXTEND a special invitation to this camp to  🇺🇦  Ukrainian artists.

THE RESIDENCY PROGRAM includes simple communal living, soundscape workshop, forest bathing, art therapy, hikes and etc.

LIVING CONDITIONS: sleeping in tents (or other self-built dwellings) at the 19th century in the homestead/ food on the fire/ spring water/ smoke sauna/ swimming in Šventoji river/ compost toilet/ firewood/ scythe/ super slow internet/ beetles/ nettles and other challenges.

CONDTIONS FOR CREATIVE WORK: forest, river, meadows, old farm buildings, implements. The homestead is located in a remote area, in the middle of the of the Šimonių forest; nearby there are several uninhabited and inhabited old homesteads, a wooden church, and a cemetery. When possible and by prior agreement, we will try to provide the necessary means for creative expression and the common goal – creation of the final Forest Festival event. You will share the camp with young filmmakers and writers who will live at their own pace.

FOR YOU it is an opportunity for new experiences, relaxation, expression and/or collaboration, and for us it is an ongoing experimentation with the festival format and the limits of joint creativity.

APPLICATION FORM +more info

MORE info: ph. +37066252294, e-mail: miskofestivalis@gmail.com

PROGRAM GUESTS/workshop leaders:
Lina Paškevičiūtė (habitat and animal tracking hike),
Audrius Šimkūnas (sound workshop),
Monika Tekutiene (art therapy),
Mila Monk (forest bathing),
and others.

Residency is partially financed by Lithuanian Council for Culture and Anykščiai municipality